מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף מס' 26/2022לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות פיתוח והקמת קמפוס אמי"ת – כפר בתיה רעננה

 

 

לחצו כאן להורדת המודעות שפורסמו בעיתון
מודעה בעברית
מודעה בערבית


טופס מילוי פרטים  פרטי איש קשר
  צירוף אסמכתא על ביצוע העברה

  CampusKfarBatya@amit.org.il ניתן לשלוח גם למייל

   

   

  מסמכי המכרז לחצו להורדת קובץ zip

  הבהרות ופרוטוקולים למכרז

   

  * יובהר כי המזמינה רשאית, בכל עת, עד לשני ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת הצעות הקבוע במסמכי המכרז, להבהיר ו/או לשנות כל תנאי מתנאי מסמכי המכרז.

  * ההבהרות והשינויים למסמכי המכרז וכן משלוח הודעות למציעים יתבצעו בדרך של פרסום באתר האינטרנט של המזמינה בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההבהרות וההודעות שישלחו להם, ככל שישלחו, מטעם המזמינה.