מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף מס' 26/2022לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות פיתוח והקמת קמפוס אמי"ת – כפר בתיה רעננה

 

 

“הודעה על זכיה במכרז מספר 26/2022 – ועדת המכרזים החליטה בישיבתה מיום 2.3.23 , להכריז על חברת קן התור הנדסה ובנין בע”מ כזוכה במכרז”.


לחצו כאן להורדת המודעות שפורסמו בעיתון
מודעה בעברית
מודעה בערבית


טופס מילוי פרטים  פרטי איש קשר
  צירוף אסמכתא על ביצוע העברה

  CampusKfarBatya@amit.org.il ניתן לשלוח גם למייל

   

   

  מסמכי המכרז לחצו להורדת קובץ zip

  הבהרות ופרוטוקולים למכרז

   

  * יובהר כי המזמינה רשאית, בכל עת, עד לשני ימי עסקים לפני המועד האחרון להגשת הצעות הקבוע במסמכי המכרז, להבהיר ו/או לשנות כל תנאי מתנאי מסמכי המכרז.

  * ההבהרות והשינויים למסמכי המכרז וכן משלוח הודעות למציעים יתבצעו בדרך של פרסום באתר האינטרנט של המזמינה בלבד. על המציעים לעקוב אחר ההבהרות וההודעות שישלחו להם, ככל שישלחו, מטעם המזמינה.