Think-Pair-Share

מתודה זו מעודדת תלמידים לעסוק בסוגיה או בשאלה ולאחר מכן לחדד את מחשבותיהם ואת תובנותיהם בנושא על ידי דיון עם עמית ובהמשך על ידי שיתוף רעיונותיהם עם כלל הכיתה. בדומה לשימוש בכל מתודה כמעט, מומלץ [...]

Ignite

Ignite (להצית, להדליק) היא מתודה שמטרתה לסייע לתלמידים או למורים לבנות מצגת קצרה ועניינית, המאפשרת התמקדות בנקודות המרכזיות והחשובות בלבד, שנועדו להצית עניין בקרב השומעים ולחבר אותם לנושא. מורים [...]

דיבייט

דיבייט (Debate) היא מתודה מסייעת לתהליכי למידה והוראה המציעה תהליך מובנה שבאמצעותו קבוצת תלמידים דנה בנושאים חשובים וערכיים בדרך של ויכוח מאורגן בעל כללים ברורים ומוגדרים מראש. השימוש במתודה תורם [...]

Jigsaw

ג’יקסו (Jigsaw) היא מתודה מסייעת ללמידה שיתופית. היא מציעה תהליך מובנה שבאמצעותו ניתן לחבר בין קבוצות למידה המתמחות בנושאים שונים, לפי חלוקה מראש. כל קבוצת ג’יקסו מהווה ביחד את התמונה [...]