1. שם הפרויקט

2. מבוא הכולל את הצורך שעליו עונה המוצר + פתרונות אחרים שקיימים היום לצורך זה .

3. מטרות הפרויקט

4. תהליך העבודה

5. תיאור המוצר

6. יתרונות המוצר ותרומתו לחברה

7. רצוי לצרף תמונה/תרשים של הפרויקט