1. כותרת העבודה .

2. מבוא הכולל רקע מדעי לעבודה .

3. שאלת המחקר .

4. שיטות העבודה/כלי מחקר שנעשה בהם שימוש .

5. תוצאות (אם עדיין אין תוצאות סופיות, יש לדווח על תוצאות חלקיות או צפויות .)

6. מסקנות (אם עדיין אין מסקנות סופיות, יש לנסח מסקנות חלקיות או לדון במסקנות הצפויות .)

7. חשיבות המחקר/תרומת המחקר .