1. שער העבודה.
 2. מבוא.
 3. גוף העבודה.
 4. סיכום ומסקנות.
 5. ביבליוגרפיה.
 6. נספחים.

 

 1. בעמוד השער יוצגו: נושא העבודה, שם התלמיד/ ה, שם ביה”ס, כיתה, תאריך הגשה, שם המורה המנחה, וניתן להוסיף גם תמונה.
 1. מבוא: במבוא יש לתאר את שאלת המחקר, יבהיר את ההשערה וינמק מדוע בחר בשאלה זו.

הקדמה: יש אפשרות לציין את הקשיים בהם נתקלתם העת הכנת העבודה.

אם ברצונכם להודות לאדם שעזר לכם בהכנה – זה המקום לציין זאת.

 1. גוף העבודה: גוף העבודה מחולק ל 5 פרקים, כפי שתואר לעיל.

לכל פרק יש לכתוב כותרת ולהתחיל בעמוד חדש.

פרק ראשון: בפרק זה תובא השאלה שנבחרה ופתרונה.

פרק שני: בפרק זה יובא רקע היסטורי של הנושא המתמטי: מי הם המתמטיקאים שעסקו בנושא או גילו עובדות לגביו, האם                                  התעוררו דיונים או ויכוחים  בין מתמטיקאים בנושא זה, כיצד התפתח המחקר על הנושא עד ימינו.
פרק זה יהיה באורך 1-2 עמודים.

פרק שלישי: בפרק זה תתארו את שאלת החקר, את דרך החקירה ואת מסקנותיכם.

פרק רביעי: בפרק זה יוצגו גרפים, שרטוטים או צילום דגם מתאימים.
יש לצרף לעבודה קבצי גיאוגברה/ דסמוס, אם השתמשתם בהם.

פרק חמישי: בפרק זה תתארו את מהלך העברת היחידה בכיתתכם.

 1. סיכום העבודה: יובא סיכום הרעיונות המרכזיים בעבודה כמו כן יובאו בקצרה המסקנות אשר הגעתם אליהם בפרק השלישי.

אפשר לציין מה עוד ניתן לחקור בעקבות חקירתכם.

יש לכתוב רפלקציה של התלמיד על שלבי העבודה, תחושתו האישית במהלך  העבודה ובסיומה.

 

 1. ביבליוגרפיה: רשימה זו תופיע לאחר סיכום העבודה ובדף נפרד.

ספרים יש לרשום כך: שם משפחה ושם פרטי של הכותב, שם הספר ומתחתיו קו, שם ההוצאה ושנת ההוצאה.

הוצאה רשמו כך: העורך ומתחתיו קו, שם ההוצאה, כרך , שנת ההוצאה, עמוד.

 1. נספחים: יישומונים מתאימים או תוצרים נוספים. יופיעו בסוף העבודה.

ספרים מומלצים לביבליוגרפיה:

 1. המשפט האחרון של פרמה
 2. לאלף את האינסוף
 3. קיצור תולדות המתמטיקה/ בנו ארבל בהוצאת מכון מופ”ת