0

דף לא עמוד ב: כבוד לאבא זקן- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

  11   נושא כבוד לאבא זקן דף לא ע”ב ציטוט רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה אמרה לי’ בעינא תכשיטין עבד לה בעינא גברא נייעין לך בעינא גברא דשפיר כותך שבקה ואזל לארעא דישראל שמע דקא [...]

0

דף לא עמוד ב: מצווה או מתנדב- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

  10   נושא מצווה ומתנדב דף לא ע”א ציטוט וא”ר חנינא ומה מי שאינו מצווה ועושה כך מצווה ועושה עאכו”כ דאר”ח זגדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה אמר רב יוסף מריש [...]

0

דף ל עמוד א: עד מתי הורים מחליטים על ילדיהם- הפנמה (הרב יוסי שוורץ)

  2   נושא החלטות הורים על ילדיהם – עד מתי דף ל ע”א ציטוט   א”ל רבא לר’ נתן בר אמי: אדידך על צוארי דבריך משיתסר ועד עשרים ותרתי. ואמרי לה: מתמני סרי עד עשרים [...]