שאלות חזרה

לחץ להורדת שאלות חזרה סוגיית מנהג המדינה- העמדה

  1.  “לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם”

א. הסבר את שאלת הגמרא “פשיטא”, מה פשוט לגמרא? __________________________________________________

ב. למסקנת הגמרא, מה היינו חושבים אם המשנה לא הייתה מחדשת לנו דין זה? ________________________________

__________________________________________________________________ _________________________

ג. למעוניינים: להבנת העניין, מדוע למסקנת הגמרא לא יכול אדם לטעון טענות אלו (שבסעיף ב)? העזר בהג”ה הנמצאת ברש”י לאחר ד”ה “פשיטא” בתוך הסוגריים ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________

  1. “וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו”

א. מהן “סתם גינה” ו”סתם בקעה”? ___________________________________________

ב. איפה יותר מסתבר לומר שנחייב לגדור, בגינה או בבקעה? מדוע?__________________ _________________________________________________________________

ג. מהי הסתירה בין שני חלקי המשנה? _________________________________________

___________________________________________________________________

ד.  הסבר את שאלת הגמרא “הא גופא קשיא”?__________________________________

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

ה. כיצד מתרץ אביי את שאלת הגמרא? _____________________________________ ___________________________________________________________________  ______________________________________

ו. מה הדין בסתם גינה לפי אביי? ____________________________________________

ז. מה הדין בסתם בקעה לפי אביי?____________________________________________

ח. מאיזו מילה במשנה דוחה רבא את תירוץ אביי? _________________________________

ט. הסבר מדוע ממילה זו קשה על הסבר אביי? ________________________________ _________________________________________________________________ ____

י.  כיצד מתרץ רבא את השאלה מסעיף ג? _________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

יא. מה הדין בסתם גינה לפי רבא?_____________________________________ __________________________________________________________________

יב. מה הדין בסתם בקעה לפי רבא? ___________________________________________

__________________________________________________________________

יג.  חשוב, האם יש הבדל בדין בין תירוץ אביי לתירוץ רבא? אם כן הסבר מהו, אם לא הסבר מה ההבדל בין תירוציהם __________________________________________________ _________________________________________________________________

  1. אלא אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה חזית”

א. מלא את הטבלה הבאה:

מהי חזית? מלגו או מלבר? מה יכול חברו לעשות כדי לרמות? מדוע לא חוששים לרמאות זו?
רב הונא
רב הונא לאיכא דאמרי
רבי יוחנן

ב. באיזו קושיא נשארה הגמרא על רב הונא לפי האיכא דאמרי? _______________________ _________________________________________________________________

ג. לפי מסקנת הגמרא לדברי רב נחמן, כיצד עושים חזית בגדר הוצא? (התייחס לגורמים הבאים: מהי חזית, מלגו או מלבר, מדוע לא חוששים לרמאות) ____________________________ _________________________________________________________________

ד. לפי אביי האם ניתן לעשות חזית בגדר הוצא? מדוע? __________________________ _________________________________________________________________

ה. מה כן ניתן לעשות אם יש גדר הוצא לפי אביי? _________________________________

  1. דף ד עמוד ב “אבל אם עשו מדעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן”

א. מה מציע רבא מפרזיקא לרב אשי שיעשו שותפים הבונים כותל בסתם בקעה (שהיא כמקום שלא נהגו לגדור בו)? _________________________________________________________ ______________________________________________________________

ב. מדוע, לפי רב אשי, המשנה נתנה פתרון אחר? באיזה מקרה עוסקת המשנה? __________ _________________________________________________________________ ___________________________________________________________

ג. לפי רב אשי, האם המשנה מסכימה לדברי רבא מפרזיקא או חולקת עליהם? הסבר: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

ד. הסבר את השאלה: “ותנא תקנתא לרמאי קמ”ל?”  ___________________________ _________________________________________________________________

ה. מדוע, לפי רבינא (החולק על רב אשי בסעיף ב!), המשנה נתנה פתרון שונה משל רבא מפרזיקא? באיזה מקרה מדובר? ____________________________________________________ ______________________________________________________________

ו. שאלת חשיבה: לפי רבינא, האם המשנה מסכימה לדברי רבא מפרזיקא או חולקת  עליהם? הסבר. ______________________________________________

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש