דף לימוד מפורט / שאלות חזרה

לחץ להורדת דף לימוד מפורט / שאלות חזרה על סוגיית קניין דברים – העמדה

דף  ג. במאי אוקימתא  – לא בעי כולי האי

 1. “במאי אוקימתא למתני’ בשאין בה דין חלוקה אי בשאין בה דין חלוקה כי רצו מאי הוי נהדרו בהו.. “

א.         הסבר על איזה דעה הגמרא מקשה ( שמיה היזק או לאו)? נמק. היעזר בתוס’ ד”ה כי רצו

ב.         הסבר מה קושיית הגמ’ ?

ג.          כיצד רוצה רבי יוחנן לענות על קושי זה? הסבר במדוייק כיצד זה עונה על השאלה

2.

א. מה מקשה הגמרא על תירוצן של רבי יוחנן? (עיין ברש”י וכתוב מה זה קניין דברים)

ב. מה הן שתי התירוצים של הגמרא על קושי זה?

החומר שממנו בנוי הכותל (ג’ ע”א שורה מתרחבת ראשונה)

 1. הסבר מהי כל אבן: גויל- _______. גזית- ________. כפיסין- _______. לבינין- ________
 1. מה האפשרות האחרת שמעלה רבה ל”גויל”? כיצד הגיע לכך ?
 1. כיצד דוחים את האפשרות הזאת מהעמדת האבן “כפיסין”?
 1. “איכא דאמרי…” כתוב את האפשרות האחרת שמובאת ואת דחייתה
 1. “אמר אביי שמע מינה כל ביני אורבי טפח”

א. הסבר את דברי אביי

ב. במה מדבר אביי לפי האפשרות הראשונה שבגמרא?

ג. במה מדבר אביי לאיכא דאמרי?

דף ג: “איבעיא להו הן וסידן… זוטרא ש”מ”

 1. עיין במשנה הראשונה (דף ב.) מהמילים “גויל זה נותן ג’ טפחים… טפח ומחצה”, והסבר את שאלת הגמרא כאן – “הן וסידן או הן בלא סידן”.
 1. דעת רב נחמן בר יצחק היא שהשיעור המוזכר במשנה הוא “הן וסידן”. הסבר את נימוקו.
 1. “לא, לעולם אימא לך הן בלא סידן” – הגמרא מנסה לדחות את דעת ר”נ בר יצחק. כיצד?
 1. הסבר את הביטוי “חזי לאיצטרופי” וכיצד הוא עונה על הקושיה מהמילים “טפח ומחצה”.
 1. בשלב זה, הגמרא מנסה להכריע בשאלת “הן וסידן או הן בלא סידן” מברייתא – “ת”ש הקורה שאמרו”.

א. כתוב את שתי המילים האחרונות של הברייתא.

ב. היזכרו בתחילת מסכת סוכה שלמדנו בשנה שעברה. עסקנו שם במבוי שכדי להתיר לטלטל בו בשבת יש צורך בקורה.                    הברייתא שלנו מוכיחה שרוחב (=עובי) לבינה הוא    _______   טפחים, ולכן נראה שהמשנה דיברה על        הן וסידן /                      הן בלא סידן (הקף).

ג. עיין ברש”י ד”ה הני ברברבתא והסבר את תירוץ הגמרא.

ד. אם כן, מה מסקנת הגמ’ בשאלת “הן וסידן או הן בלא סידן”?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש