האזנות סתר בהלכה

 In ב ע״א היזק ראיה

האזנות-סתר בהלכה:

  1. לפי מה שלמדנו- מדוע יכולים השותפים לכפות אחד את השני להשתתף בהקמת המחיצה ביניהם? מה נועדה המחיצה למנוע? (עי’ בדף ב’ ע”ב רש”י ד”ה “אסור לאדם שיעמוד“; וד”ה “היזקא דבית שאני“)

__________________________________________________________________________________________________________________________________.

  1. עיין היטב בדברי המאירי שלפניך:
“ומה שאמר אח”כ: “הכל כמנהג המדינה”- חזר וכלל שאם המנהג בזולת (=שונה מ) אחד מאלו כופהו על פי המנהג לבד ואפילו נהגו בקנים ובהוצין, ובלבד שיסתלק משם היזק ראיה רצוני-לומר: שלא יהא שם אויר שיסתכל בו. הא כל שלא נסתלק היזק ראיה יפה- אפילו נהגו כופין זה את זה עד שיסתלק ואין המנהג מועיל במקום שלא נסתלק… הא כל שנסתלק היזק ראיה הולכין אחר המנהג ואף במחיצה קלה שבקלות ואין חוששין להיזק שמיעה כלל רצוני-לומר: שהקול נכנס משם לכאן להדיא מתוך דקות המחיצה, שסתם בני אדם נזהרים בדבורם הם”

מהי הדרישה הבסיסית למחיצה ראויה לפי המאירי? איזו קביעה מסיק המאירי מכך? הסבר היטב איך הקביעה הזו נובעת מהדרישה הבסיסית למחיצה.
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

  1. האם לפי שיטת המאירי יהיה בימינו “היזק שמיעה” עם השלכות דומות כמו “היזק ראיה”? נמק. תוכל לסרוק את הבר-קוד ולעיין בדף האינטרנט החל מהמילים: “וראוי לעיין” וכו’

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/rakover-1.htm
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

  1. עיין בדברי הרמב”ן שלפניך:

והוא הדין וכל שכן בהיזק ראיה דנזקי אדם באדם הוא, (1) אי משום עין רעה (2) אי משום לישנא בישא (3) אי משום צניעותא
מהם שלושת האפשרויות שמציע הרמב”ן בהגדרת “היזק ראיה”? לדעתך, האם גם “היזק שמיעה” דומה?
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

  1. עיין בדברי רבי אליהו מזרחי (הובא להלכה ב- “ערך לחם” חושן-משפט סי’ קנ”ד סע’ ח’ וברבי עקיבא איגר שם סע’ ג’):

…ואין טענה מהשמיעה ששומעין זה לזה דהא לא אשכחן בכולה תלמודא הזק כי האי גוונא…אלא לאו ש”מ דלא חיישינן לשמיעה ש”מ ואין סברא לחלק בין חצרות לבתים ולומר דכל מלייהו דרבנן וכל שיעורייהו היינו דוקא במחיצות החצרות כדאיתא התם וכן פסקו כל הפוסקים דיניהם במחיצות החצרות אבל בבתים לא דלא אשכחן לשום פוסק לחלק בזה ואם איתא לא לישתמיט שום פוסק לחלק בזה
האם לפי הרא”ם יש דין “היזק שמיעה”? איך לדעתך הוא יתמודד עם דברי הרמב”ן?
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

  1. עיין בשו”ת אבן-פינה (לרב בן-ציון נשר שליט”א) שדן בשאלה האם האזנת סתר אסורה:

“…והנה בבית מדרשן של רבותינו האחרונים חקרו בדין “היזק ראיה” מהו? אם דינו כמזיק ממש ולכן יש חיוב להרחיק את הנזק, או שכל דין היזק ראיה הוא משום שמונע ממנו להשתמש בחצרו ובביתו שמכיון שהוא רואהו תמיד אינו יכול לעשות בו דבר של צינעא… ולפי זה הרי דין שאלתנו תלוי במחלוקת. שאם נאמר שהיזק ראיה הוא מדין מזיק, הרי שיש לחלק בין ראיה לשמיעה שבראיה נתחדש דין מזיק ובשמיעה לא. מה שאין כן אם דין היזק ראיה הוא מדין מניעת השתמשות הרי שהוא הדין והוא הטעם בהיזק שמיעה שע”י ההאזנה הוא מונע מחברו מלהשתמש בטלפון שלו כרצונו“.
לפי הרב נשר שליט”א במה תלויה שאלת איסור או היתר האזנת סתר?
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

  1. עיין במסקנת דברי שו”ת אבן-פינה:

ועיין משנת יעב”ץ (חו”מ סי’ כ”ט) שהביא שהטור כתב הלכה זו של היזק ראיה גם בהל’ שכנים וגם בהל’ שותפין. וה-“פרישה” בסי’ קנ”ז העיר בזה וכתב להוכיח מזה שיש בהיזק ראיה שני הדינים גם דין בהל’ שכנים היינו למנוע נזקי שכנים וגם דין בהל’ שותפיו שכופין על-זה כי כך הם תנאי השותפות עיי”ש. ולפי זה הרי שיש בהיזק ראיה גם הלכה של מזיק וגם הלכה נוספת של תקנת הצבור והסדר בין שותפים. ולכן מסתבר שהיזק שמיעה יהיה אסור אף אם אינו מזיק ממש שמכל-מקום פוגע הוא בשותפות שבין בני אדם ולכן צריך וכופין להרחיקו
מהי מסקנתו להלכה? מה המקור לפסק זה?
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש